Všeobecné podmienky používania platné pre používateľov platformy

VERZIA ZO DŇA 13.01.2023

🇬🇧 English –  🇫🇷 Français –  🇵🇹 Português

Fraudsec Pty Ltd (ACN 605 003 825), spoločnosť založená podľa zákonov Austrálie, ktorá obchoduje aj pod názvom Whispli („my“, „nás“, „náš“ alebo „Whispli“), je vlastníkom online riešenia na podávanie hlásení Whispli Core (ďalej len „platforma Whispli “ alebo „platforma“).

Tieto podmienky používania („Všeobecné podmienky používania“) upravujú vaše používanie našej platformy ako používateľa („vy“, „váš“ alebo „používateľ“), aby ste mohli komunikovať s organizáciou, ktorá si priala, aby táto Platforma, vám bola k dispozícii, a ktorá vám umožňuje podávať hlásenia bezpečným a podľa vášho výberu anonymným spôsobom (ďalej len „organizácia“).

Súčasné právo na používanie platformy vám poskytuje spoločnosť Whispli na základe zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Whispli a organizáciou (ďalej len „zmluva“).

Spoločnosť Whispli a Používateľ sú spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“.

1. Rozsah pôsobnosti

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky používania“) pokrývajú podmienky používania platformy ako používateľa a prípadne ako autora hlásenia.

2. Definície

Pojmy a výrazy označené veľkým písmenom majú význam uvedený nižšie, či už sú použité v jednotnom alebo množnom čísle:

 • Správca prípadu“ znamená osobu oprávnenú organizáciou spravovať platformu Whispli v mene organizácie, v jej mene a v súlade s jej pokynmi;
 •  „Hosť“ označuje používateľa, ktorý sa rozhodol používať Platformu bez vytvorenia online účtu Whispli;
 •  „Používateľ“ označuje osobu používajúcu Platformu, ktorú mu sprístupnil ich zamestnávateľ alebo iná organizácia, aby mohla podať hlásenie organizácii;
 • Duševné vlastníctvo“ znamená, ale nie je obmedzené na autorské práva, patenty, ochranné známky, logá a názvy domén, ako aj akékoľvek výtvory, ktoré môžu byť chránené a/alebo registrované podľa práva priemyselného a/alebo duševného vlastníctva;
 • Organizácia“ označuje organizáciu, spoločnosť, združenie alebo iný subjekt, ktorým môže byť váš zamestnávateľ alebo iný subjekt, ktorý si vyžiadal služby spoločnosti Whispli s cieľom sprístupniť platformu na podávanie hlásení používateľom a svojim manažérom prípadu (alebo jednému z manažérov prípadu jemu pridružených subjektov);
 • Platforma“ alebo „Platforma Whispli“ znamená riešenie podávania hlásení Whispli, ktoré sa vám váš zamestnávateľ alebo organizácia rozhodla sprístupniť, aby ste mohli podávať hlásenia. Viac informácií o funkciách platformy najdete tu.
 • Hlásenie“ znamená akékoľvek informácie, údaje, dokument, súbor, ktorý ste sa rozhodli oznámiť v rámci vašeho hlásenia podaného prostredníctvom platformy;
 • Tretia strana“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá nie je používateľom platformy, tvorcom hlásenia, organizáciou alebo spoločnosťou Whispli;
 • „Whispli“ znamená Fraudsec Pty Ltd ACN 605 003 825, spoločnosť registrovanú podľa zákonov Austrálie, tiež obchodujúca ako Whispli, a jej pridružené spoločnosti.

3. Podmienky používania platformy

3.1. Prečo používať Whispli?

Ako používateľ môžete platformu používať na zdieľanie informácií s organizáciou, ktorá si predplatila službu Whispli a autorizovala vás na prístup k platforme (a/alebo správcom prípadu povereným organizáciou), a to bezpečným spôsobom a podľa vlastného uváženia, anonymným spôsobom.

Správcovia prípadov určení organizáciou môžu platformu používať aj ako používatelia.

Ako používateľ máte bezplatný prístup a právo na používanie platformy.

3.2 Ako podať hlásenie?   

V závislosti od parametrov zvolených organizáciou má používateľ možnosť podať hlásenie organizácii dvoma spôsobmi:

Vytvorením online účtu Whispli; alebo

Ako hosť, bez vytvorenia účtu.

Organizácia sa môže rozhodnúť, že vám neposkytne prístup k poslednej z týchto možností, a môže vyžadovať, aby ste si vytvorili účet, aby ste mohli podať hlásenie.

Podávanie hlásenia ako hosť

Ak si nevytvoríte účet, dostanete jedinečný prístupový kód pre každé odoslané hlásenie.

Tento kód vám umožní sledovať priebeh vášho hlásenia a v prípade potreby komunikovať s organizáciou prostredníctvom platformy.

Podávanie hlásenia vytvorením účtu

V prípade vytvorenia „používateľského“ účtu ste vyzvaní, aby ste spoločnosti Whispli oznámili nasledujúce údaje:

 • používateľské meno;
 • heslo, ktoré musí spĺňať nasledujúce kritériá zložitosti:
  • 10 až 40 znakov;
  • musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jeden symbol.

Používateľské meno a heslo, ktoré si vytvoríte, musí zostať známe iba vám a za akúkoľvek stratu utajenosti týchto prihlasovacích údajov zodpovedáte iba vy.

Používateľ je zodpovedný za zachovanie utajenosti všetkých používateľských mien, hesiel a iných prihlasovacích údajov použitých na prístup k platforme. Používateľ by mal okamžite informovať spoločnosť Whispli, ak sa domnieva, že bezpečnosť používateľského online účtu bola ohrozená. Zdieľanie prihlasovacích údajov a poskytovanie prístupu k platforme tretím stranám zo strany používateľa predstavuje závažné porušenie súčasných Všeobecných podmienok používania a je, bez obmedzenia, dôvodom na okamžité zrušenie prístupu v súlade s odsekom 6.2 týchto Všeobecných podmienok používania.

Pre príslušnú organizáciu máte možnosť zostať v anonymite: identifikátor, ktorý si vyberiete, môže byť pseudonym a tak nemáte žiadnu povinnosť poskytovať informácie, ktoré by odhalili vašu identitu.

V každom prípade, organizácia nemá prístup k vašim prihlasovacím údajom a heslu.

Máte tiež možnosť poskytnúť Whispli svoju e-mailovú adresu, ktorú Whispli použije na zasielanie upozornení na aktivity súvisiace s vašim Whispli účtom a/alebo vašim hlásením, napríklad v prípade správy prijatej od organizácie ako odpoveď na vaše hlásenie.

Whispli nezdieľa vašu e-mailovú adresu s organizáciou.

Mobilná aplikácia Whispli

Môžete si stiahnuť mobilnú aplikáciu Whispli na prístup k platforme, vytvoriť si účet a odoslať hlásenie.

Keď podáte hlásenie organizácii prostredníctvom webovej platformy, Whispli vám poskytne možnosť naskenovať QR kód, ktorý vám umožní stiahnuť si mobilnú aplikáciu Whispli. Potom budete môcť sledovať priebeh vašeho hlásenia a vymieňať si informácie s organizáciou prostredníctvom tejto aplikácie.

Ak chcete používať aplikáciu, musíte mať účet ako používateľ.

Ak ste si nestiahli mobilnú aplikáciu Whispli alebo ste sa rozhodli, ze nám svoju e-mailovú adresu neposkytnete, nebudete od nás dostávať upozornenia o zmenách stavu vašeho hlásenia ani o správach prijatých od organizácie. Za týchto okolností je vašou zodpovednosťou prihlásiť sa na platformu Whispli a skontrolovať, či vám bola odoslaná nejaká komunikácia.

3.3. Odstránenie vášho účtu

Ako používateľ platformy beriete na vedomie a prijímate nasledovné:

S výhradou práv, ktoré máte na svoje údaje, ktoré ste oznámili spoločnosti Whispli uvedené v článku 8.5 tejto zmluvy, platforma neposkytuje lehotu na stiahnutie vášho hlásenia. Po odoslaní hlásenia organizácii prostredníctvom platformy už nemôžete vymazať obsah svojho hlásenia ani nás požiadať o jeho odstránenie.

Odstránením vášho účtu Whispli sa teda automaticky nevymaže vaše hlásenie, ktoré si môže organizácia ponechať v súlade s jej zásadami nahlasovania a uchovávania údajov. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali zásady podávania hlásenia vašej organizácie.

Každá žiadosť o odstránenie obsahu hlásenia by mala byť adresovaná organizácii.

4. Úprava a pozastavenie služby Whispli

Ako používateľ platformy beriete na vedomie a prijímate nasledovné:

 • môžeme obmedziť prístup a/alebo pozastaviť platformu Whispli a akúkoľvek súvisiacu službu z akéhokoľvek dôvodu, a to aj na účely údržby alebo z akéhokoľvek dôvodu mimo našej kontroly, vrátane vyššej moci;
 • vyhradzujeme si právo vylepšovať, upravovať, pridávať alebo odstraňovať funkcie a vlastnosti platformy.

5. Duševné vlastníctvo

5.1 Naše duševné vlastníctvo

Názvy, obrázky, logá, redakčný obsah, všeobecná štruktúra platformy a akékoľvek iné rozlišovacie znaky, ktoré sa objavujú na platforme Whispli, sú obsahom chráneným právami duševného vlastníctva, ktoré vlastní Whispli alebo organizácia klienta.

Akákoľvek reprodukcia, verejná komunikácia alebo distribúcia, vcelku alebo čiastočne, akéhokoľvek druhu, týchto prvkov bez nášho predchádzajúceho súhlasu je zakázaná.

Ďalej sa zaručujete, že:

(i) nebudete porušovať žiadne práva duševného vlastníctva tretích strán používaním platformy Whispli;

(ii) nebudete kopírovať platformu Whispli ani služby, ktoré poskytuje na vaše vlastné komerčné účely; ani

(iii) kopírovať, znovu vytvárať, dekompilovať, spätne analyzovať alebo inak získavať, upravovať alebo používať priamo alebo nepriamo akýkoľvek zdrojový kód alebo predmetový kód, architektúru, algoritmy obsiahnuté v platforme Whispli alebo akúkoľvek dokumentáciu s ňou spojenú.

5.2 Používateľská licencia Whispli – doba platnosti

Súčasné Všeobecné podmienky používania nadobúdajú platnosť ich prijatím používateľom zaškrtnutím políčka „Prečítal som si Všeobecné podmienky používania“.

Od tohto dátumu máte obmedzenú, nevýhradnú, nelicencovateľnú, neprenosnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie platformy Whispli počas trvania zmluvy medzi organizáciou a spoločnosťou Whispli, za podmienok, ktoré určíme, ako uznáme za vhodné.

Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo pozastaviť vašu licenciu podľa vlastného uváženia, a to aj v prípade, že porušíte niektorú z podmienok obsiahnutých v týchto Všeobecných podmienkach používania. Nie sme povinní vás vopred informovať o akomkoľvek takomto pozastavení alebo zrušení.

6. Zodpovednosť

Whispli vystupuje ako obyčajný technický sprostredkovateľ medzi organizáciou a vami a nezasahuje do spracovania vášho hlásenia organizáciou. Spoločnosť Whispli ako taká nenesie zodpovednosť za žiadne spracovanie vášho hlásenia organizáciou, vrátane akýchkoľvek následných opatrení, ktoré organizácia prijala v rámci reakcie na vaše hlásenie.

6.1 Prístupnosť platformy a poruchy

V rozsahu povolenom zákonom:

(i) neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa spoľahlivosti, presnosti alebo komplexnosti akejkoľvek časti platformy Whispli alebo súvisiacich služieb, ktoré vám môžeme poskytnúť.

(ii) všetky naše služby Whispli sú poskytované „tak ako sú“. Preto neprehlasujeme ani nezaručujeme, že:

– vaše používanie platformy Whispli bude včasné, neprerušované alebo bezchybné, alebo bude fungovať v kombinácii s akýmkoľvek iným hardvérom, softvérom, systémom alebo údajmi;

– Whispli splní vaše požiadavky alebo očakávania;

– akékoľvek nezhody môžu byť alebo budú opravené.

(iii) nezaručujeme, že váš prístup k platforme bude neprerušovaný alebo bez chýb alebo vírusov, ani neposkytujeme žiadnu záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú alebo implicitnú, vrátane záruk kvality alebo vhodnosti na konkrétny účel, pokiaľ ide o dostupnosť a/alebo presnosť obsahu údajov platformy.

6.2 Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Whispli nezodpovedá za:

(i) obsah hlásení a následných interakcií medzi organizáciou a používateľom;

(ii) akékoľvek nevhodné používanie platformy Whispli alebo akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade so súčasnými Všeobecnými podmienkami používania;

(iii) akékoľvek pozastavenie platformy Whispli alebo akejkoľvek súvisiacej služby, ktorú môžeme poskytnúť, alebo záväzok, ktorý môžeme mať z akéhokoľvek dôvodu, vrátane dôvodov údržby alebo z akéhokoľvek dôvodu mimo našej kontroly, vrátane vyššej moci;

(iv) akékoľvek straty, náklady, škody, priame alebo nepriame, súčasné alebo budúce, ktoré môžete utrpieť a všetky nároky a záväzky vyplývajúce z vášho používania platformy Whispli, a;

(v) stratu anonymity v prípade, že niekto (vrátane organizácie alebo zamestnanca) odhalí vašu identitu na základe obsahu hlásenia.

7. Spracovávanie vašich osobných údajov spoločnosťou Whispli

V rámci plnenia Zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Whispli a organizáciou, Whispli zhromažďuje a spracúva niektoré vaše osobné údaje. Tieto spracovateľské činnosti vykonáva spoločnosť Whispli ako spracovateľ údajov, ktorý koná v mene a podľa pokynov organizácie, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ údajov.

Pre viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov a vašich právach v súvislosti s nimi vás vyzývame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov vašej organizácie, ktoré nájdete na príslušnej vstupnej stránke alebo vo formulári.

8. Súbory cookie a iné sledovače

„Cookie“ je textový súbor automaticky uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď navštívite webovú stránku.

Aplikácie Whispli používajú iba požadované súbory cookie potrebné na správne fungovanie aplikácie. (viac informácií o používaní cookies vo Whispli nájdete tu)

9. Uplatňované právo

Tieto podmienky používania sa riadia Francúzskym právom.

10. Zmeny Všeobecných podmienok používania

Spoločnosť Whispli možno bude musieť upraviť súčasné Všeobecné podmienky používania. Úpravy je možné kedykoľvek konzultovať na platforme.

V prípade podstatnej úpravy týchto podmienok používania bude spoločnosť Whispli môcť informovať používateľa, či používateľ oznámil svoje kontaktné údaje.

 

Posledná aktualizácia 1. marca 2023

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných podmienok používania, kontaktujte nás na adrese [email protected]